ขั้นตอนลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 2567 พร้อมดูเอกสารที่ต้องใช้วันนี้

ลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 2567 เช็คเงื่อนไข คุณสมบัติ พร้อมเอกสารที่ต้องใช้ 

สวัสดิการจากทางภาครัฐอีกอย่างหนึ่งที่ช่วยบรรเทาและช่วยเหลือเยียวยาประชาชน ก็คือ “เบี้ยผู้สูงอายุ” สำหรับผู้สูงอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป โดยเบี้ยผู้สูงอายุมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเงินช่วยเหลือ แบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของผู้สูงอายุ เป็นเหมือนค่าครองชีพในแต่ละเดือน แต่ใครบ้างที่มีสิทธิลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 2567 เรามาเช็คเงื่อนไข คุณสมบัติ พร้อมเอกสารที่ต้องใช้ด้วยกัน

สำหรับผู้สูงอายุที่มีสิทธิลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 2567 จะต้องมีคุณสมบัติตามเงื่อนไข ดังนี้ 

  • มีสัญชาติไทย อายุ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป (เป็นผู้ที่เกิดก่อนวันที่ 2 กันยายน 2507)
  • ไม่เป็นผู้ได้รับสิทธิประโยชน์ หรือสวัสดิการต่าง ๆ จากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น

หากมีคุณสมบัติพร้อมที่จะลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 2567 เพื่อขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ และรับสิทธิผู้สูงอายุให้เตรียมเอกสารประจำตัว คือ บัตรประชาชน หรือบัตรที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐบาล ทะเบียนบ้าน และสมุดบัญชีธนาคาร

วิธีลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 2567 และสถานที่ขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ

สำหรับระยะเวลาในการลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 2567 ในกรณีที่ผู้ลงทะเบียนผู้สูงอายุมีอายุ 59 ปี สามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่เดือนมากราคม 2567 จนถึงเดือนกันยายน 2567 โดยจะได้รับเงินเบี้ยผู้สูงอายุผู้สูงอายุในเดือนถัดไป เมื่อผู้ลงทะเบียนผู้สูงอายุมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ และสำหรับผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป แบะยังไม่เคยลงทะเบียนผู้สูงอายุมาก่อน สามารถลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 2567 ได้ ตั้งแต่ตั้งแต่เดือนมากราคม 2567 จนถึงเดือนกันยายน 2567 โดยจะได้รับเงินเบี้ยผู้สูงอายุในเดือนตุลาคม 2567

สถานที่ขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ ลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 2567 คือ สำนักงานเขต หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผู้สูงอายุมีภูมิลำเนาอยู่ และการลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 2567 ยังไม่สามารถลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุออนไลน์แบบออนไลน์ได้ 

ลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 2567 เช็คเงินเบี้ยผู้สูงอายุออกวันไหนบ้าง? 

เมื่อลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 2567 ผู้ลงทะเบียนก็จะได้รับสิทธิผู้สูงอายุเป็นเงินเดือนผู้สูงอายุในเดือนถัดไป โดยการจ่ายเบี้ยผู้สูงอายุในทุกวันที่ 10 ของเดือน แต่ถ้าเดือนไหนวันที่ 10 ตรงกับวันหยุดราชการ ก็จะมีการจ่ายเบี้ยผู้สูงอายุก่อนวันหยุด โดยเบี้ยผู้สูงอายุจะได้รับเบี้ยผู้สูงอายุแตกต่างกันตามอายุของผู้ขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ ได้แก่ 

  • อายุ 60 – 69 ปี ได้รับเงินเดือนผู้สูงอายุ 600 บาท 
  • อายุ 70 – 79 ปี ได้รับเงินเดือนผู้สูงอายุ 700 บาท 
  • อายุ 80 – 89 ปี ได้รับเงินเดือนผู้สูงอายุ 800 บาท 
  • อายุ 90 ปีขึ้นไป ได้รับเงินเดือนผู้สูงอายุ 1000 บาท

ผู้สูงอายุสามารถรับเงินเดือนผู้สูงอายุได้ด้วยตนเอง หรือให้ผู้รับมอบอำนาจรับแทนให้ได้ โดยการโอนเงินเดือนผู้สูงอายุให้กับบัญชีธนาคารของผู้ลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 2567 โดยตรง และโอนเงินเข้าบัญชีของผู้ที่ได้รับมอบอำนาจในการรับสิทธิผู้สูงอายุแทน 

Scroll to Top